Làm thế nào để thiết kế kịch bản chatbot khi chưa có kinh nghiệm?